Single Article Image

                                                   Historia Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

                                                                   im. Janusza Korczaka

 

31 października 1957 roku decyzją Wydziału Zdrowia w Opolu, budynek mieszczący się w Tarnowie Opolskim przeznaczono na Dom dla Małych Dzieci. Został on usytuowany na  działce o powierzchni 0,9805 ha z dużym ogrodem. 29 marca 1958 roku przyjęto do niego pierwsze dzieci. Od początku swojego istnienia dom był przeznaczony  dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Dysponował 60 miejscami dla dzieci i 2 miejscami dla matek. Matki z dziećmi przyjmowano tylko do 1982 roku. Od 1 stycznia 1999 roku, dom dziecka jest  jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego.. 24 lutego 2000 roku  Rada Powiatu Opolskiego odnowiła akt założycielski Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim a 28 grudnia tego samego roku przyjęło statut placówki.

 

 

                Budynek Domu Dziecka jest piętrową budowlą przedwojenną z użytkowym poddaszem. Zanim powstał w nim dom dziecka, poniemiecki budynek pełnił inne funkcje m.in. stanowił niemiecki obóz pracy dla dziewcząt.

                Przez prawie 10 lat od zakończenia wojny budynek stał pusty. Po tym czasie został przekazany na Dom Małego Dziecka. Obiekt ten był bardzo zdewastowany, a prace przy jego remoncie trwały ponad dwa lata.

Dom dziecka powołano do życia w 1957 roku. Natomiast w 1958 roku zamieszkali tam pierwsi mali wychowankowie w wieku 1- 6 lat. Były to przeważne dzieci samotnych matek, ponad 90 dzieci. W tym samym roku doszło do pierwszej adopcji. Do 1978 roku istniał jeden oddział dzieci upośledzonych (15-17 dzieci). W roku 1978 przeorganizowano placówkę w wyniku, której kierowane były do niej jedynie małe dzieci - od urodzenia do 3 roku życia i zlikwidowano oddział specjalny.

                W latach 1974 – 1976 przeprowadzono gruntowny remont siedziby Domu Małego Dziecka.

Na przestrzeni lat obiekt stawał się coraz mniej odizolowany. W pobliżu powstało osiedle mieszkaniowe. Od kilku lat, przed częścią frontową budynku, sukcesywnie budowane są domki jednorodzinne. Obecnie budynek placówki posiada duży ogród z boiskiem i altankami oraz graniczy z lasem. 

Wnętrze budynku było wielokrotnie przebudowywane w zależności do potrzeb dzieci. Początkowo dzieci przebywały na parterze i pierwszym piętrze budynku. Natomiast przez dłuższy czas poddasze stanowiło hotel dla pracowników. Następnie hotel został przeznaczony dla grupy najstarszych wychowanków. Na parterze i piętrze znajdowały się m.in. kuchenka z jadalnią, sale zabaw, łazienki, pokoje. Na parterze był także gabinet rehabilitacyjny, a na piętrze gabinet pielęgniarki.

Na samy początku swojego funkcjonowania placówka była Domem Małego Dziecka. Od 2004 roku w placówce mogły przebywać również dzieci starsze.

Przez długi czas w palcówce funkcjonowały trzy grupy. Odział maluszków, który znajdował się na piętrze, oddział dzieci młodszych i odział dzieci starszych.

03 czerwca 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Janusz Korczaka, a rok później 01 września 2007 roku placówka obchodziła swoje 50– lecie. Oba wydarzenia miały bardzo uroczysty charakter. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele lokalnych władz, byli wychowankowie, sponsorzy, przyjaciele. 

Kierując się pracą pedagogiczną Janusza Korczaka wychowawcy doskonalili swój warsztat pracy wychowawczej wprowadzając niektóre metody korczakowskie.

Od 2008 roku wprowadzono dla wychowanków system dyżurów według ustalanej listy. Prace porządkowe obejmowały pokoje i inne pomieszczenia.

W 2010 roku założono ogródek warzywny, w którym dzieci z wychowawcami siały, plewiły oraz zbierały plony. W następnym roku powstał ogródek z malinami.

Od 2011roku w listopadzie organizowany był „Tydzień życzliwości”. Każdy starał się być w tym tygodniu miły dla innych oraz pozdrowić ulubione osoby wrzucając pozdrowienia do skrzynki pozdrowień.

Od 2015 roku, na wniosek jednego z wychowanków, zaczęto wydawać gazetkę „Nasz Domowy Miesięcznik”. Znajdowały się w nim informacje o nadchodzących świętach i rocznicach, wydarzeniach z życia placówki, kąciki zainteresowań, życzenia.

W tym samym roku założono skrzynki: pozdrowień, skarg i pochwał oraz zaufania. Zawartości skrzynek odczytywano podczas zebrań samorządu.

W 2016 roku sformułowano w porozumieniu z wychowankami „Kodeks złości” i pełnił on funkcję regulaminu.

                Oprócz życia codziennego w placówce wychowankowie brali udział w różnych akcjach i wyjazdach. Od 2007 roku przez kilka lat dzieci brały udział w akcji „Domy Pozytywnej Energii”, której celem była poprawa warunków życia dzieci w placówkach. Dwa razy udało się nam zdobyć nagrodę główną za prace konkursową. W 2014 roku byliśmy jednym z pięciu finalistów krajowego konkursu „domu Pozytywnej energii” organizowanym przez Fundację Tauron.

W 2008 roku patronat nad Naszym Domem objęła „NUTRICIA”. Działalność wolontariuszy nakierowana została na niesienie pomocy dzieciom w celu wspierania ich rozwoju na każdej płaszczyźnie, promowanie bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia oraz spełnianie marzeń.

W 2010 roku dzięki programowi wolontariatu pracowniczego firmy Nutricia „Wolontariusze Hope” nasza placówka stała się odbiorcą wielu ciekawych projektów. Braliśmy udział w warsztatach artystycznych, tanecznych, propagujących zdrowe żywienie. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki np. do kopalni w Złotym Stoku, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, Krasiejowa. Dzięki wolontariuszom Nutricii w 2011roku zorganizowano naszym wychowankom pomoc w nauce. W 2012 roku do korepetytorów Nutricii dołączyli wolontariusze Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu „Język i Serce”, który został następnie przekształcony na program „Rozum i Serce”.

Rok 2012 był ważnym czasem dla placówki. Z uwagi na fakt, iż został on ustanowiony Rokiem Korczakowskim, stał się inspiracją do szczególnego uczczenia pamięci naszego patrona. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w listopadzie 2012r. Wieczornicę Korczakowską poświęconą biografii i  twórczości Janusza Korczaka, a wychowankowie przedstawili wzruszający program artystyczny. W tym roku hymnem Naszego Domu został utwór: „ Szacunku...”. Przez kilka kolejnych lat w placówce organizowano wieczornicę.

Pod koniec roku ukończono budowę długo wyczekiwanego boiska sportowego. Dokładnie 6 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego obiektu na terenie placówki.

                W placówce od lat podtrzymywane były zwyczaje i tradycje. Grudzień w życiu placówki zawsze stanowił „niezwykły” czas. W okresie bożonarodzeniowym dzieci piekły pierniki, wykonywały kartki świąteczne, stroiły choinkę. W tym czasie placówkę odwiedzały szkoły, sponsorzy, przedstawiciele różnych instytucji, osoby zaprzyjaźnione. Znaczącym wydarzeniem były „Mikołajki”, na które wychowankowie czekali z niecierpliwością.

                Jedną z najstarszych tradycji była „Wigilia”, na którą zapraszano wielu gości. Tradycyjne uroczystość rozpoczynała się przygotowanymi przez wychowanków Jasełkami. Wieczerzę umilał kameralny chór z Opola. Na zakończenie dzieci dostawały prezenty od sponsorów z kraju z zagranicy. 

                W 2017 roku w tarnowskiej placówce odbyło się kolejne ważne wydarzenie. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim świętował 60- lecie swojego istnienia. Na uroczystość zjechały m.in. władze samorządowe i wojewódzkie, byli wychowankowie, rodziny adopcyjne i zastępcze.

W 2020 roku parter budynku został przeznaczony na potrzeby fundacji, gdzie założono Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na przestrzeni lat liczebność wychowanków systematycznie zmniejszała się na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od 2012 roku w placówce przebywało maksymalnie 30 dzieci. Od 2022 roku w placówce przebywa 14 wychowanków.

Od sierpnia  2022 roku Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim przechodzi kolejną metamorfozę. Przeprowadzany jest całkowity remont i modernizacja obejmująca przebudowę pięter i poddasza. Przebudowa obejmuje kapitalny remont wszystkich pomieszczeń.

O nas.

Dom Dziecka  im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej.

Nasz Dom jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka zapewnia swoim wychowankom zgodnie ze standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych:

 • odpowiednie warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb-emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych
 • właściwe warunki mieszkaniowe
 • całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, przybory szkolne, zabawki itp.
 • wypoczynek letni i zimowy, uczestnictwo w zajęciach oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • wspieranie rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań
 • organizowanie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia i udzielanie pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków
 • opiekę pedagogiczną i psychologiczną
 • możliwość udziału w zajęciach rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego.

Opiekę nad dziećmi sprawuje zespół wychowawczy z  wyspecjalizowanej kadry z przygotowaniem m.in. organizacja pomocy społecznej, terapia pedagogiczna z elementami logopedii, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofenopedagogika. Ponadto z wychowankami pracują: pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, którzy szczególny nacisk kładą na pracę z dzieckiem trudnym eliminując zaburzenia w zachowaniu oraz kompensując ograniczenia dziecka.

 

 1. Dom posiada 14 miejsc socjalizacyjnych.
 1. W Domu umieszczane są dzieci od 10 do 18 roku życia.
 1. Umieszczenie w Domu dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia, dotyczy to rodzeństwa lub dziecka małoletniej wychowanki.
 1. Dom przyjmuje dzieci na podstawie skierowania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie, w porozumieniu z Dyrektorem.

 

Powiat Opolski realizował  projekt pn.„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Realizatorem zadania był Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Celem zadania było utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w Tarnowie Opolskim w ramach przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie opolskim .

W 2022r, rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

Zadanie zakładało reorganizację istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim i na jej bazie utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka powstała na bazie zasobów lokalowych powiatu opolskiego, tj. istniejącego domu, który stanowił wkład własny rzeczowy. Prace związane z przebudową objęły kapitalny remont wszystkich pomieszczeń Domu Dziecka oraz przystosowanie ich do nowej funkcjonalności. Prace związane z rozbudową budynku objęły budowę klatki ewakuacyjnej dla użytkowników Domu Dziecka oraz dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną ruchomością. Przebudowano i wyremontowano wszystkich pomieszczenia na  I i II piętrze domu dziecka, przeniesiono pomieszczenia biurowe z parteru na I piętro, wykonana została nowa instalacja elektryczna,  wodno- kanalizacyjna, C-O, oświetleniowa,  ewakuacyjna, oświetlenia zmierzchowego, internetowa, telefoniczna, telewizyjna, montaż domofonów i przygotowanie instalacji pod montaż kamer. Wybudowana została klatka ewakuacyjna  oraz dostosowano ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną ruchomością;

Na parterze urządzone zostały szatnia oraz pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe kuchnie zostały przekształcone w aneksy kuchenne, wyremontowano i przebudowano łazienki, pokoje dziecięce zostały wyposażone w nowe meble.